7 Formació del Voluntariat

foto actividades
El programa de formació del voluntariat d’ALCE està dirigit a persones majors de 18 any amb un perfil determinat, orientat cap a una forta càrrega d’humanisme i de responsabilitat social.

A més de la seua inscripció, el voluntari o la voluntària, es compromet a complir les normes establides en aquest projecte, per al bon funcionament, control i avaluació de totes les activitats plantejades. O siga, es compromet a realitzar el curs de formació i l’entrevista posterior de selecció.

Els voluntaris es constitueixen igualment com a voluntariat de salut. A través de la formació, l’equip en què participen adquirirà coneixements nous.

Dues són les fases per les quals passarà cada voluntari o voluntària, quan haja decidit col·laborar junt amb l’associació:

  • Formació en els continguts i en els coneixements de l’epilèpsia, aspectes legals i en habilitats comunicatives i socials.
  • La nostra psicòloga Pilar Arocas duu a terme la segona fase, la qual consta d’una entrevista individual, en què es posen de manifest els motius i les habilitats personals, per a que aquesta entrevista ajude al voluntari, quan haurà realitzat el curs de manera adequada, a decidir si realment hi està disposat i si es considera capacitat per a exercir-hi.

Donat que eixos programes (“Apoyo postdiagnóstico” i “Programa Respiro”) es realitzen dins de l’àmbit hospitalari, professionals sanitaris de la Unitat d’Epilèpsia de l’Hospital La Fe imparteixen els continguts mèdics. La resta del temari és impartit pels professionals de l’associació ALCE, que són Trinitat Ruiz, com a responsable del programa i advocada, qui informa dels deures i drets dels voluntaris, i Pilar Arocas psicòloga clínica, que aborda els temes corresponents als aspectes psicològics de la persona amb epilèpsia, així com les habilitats necessàries que ha de posseir el voluntari per realitzar correctament la seua funció.

Així mateix, tot voluntari es compromet a realitzar tots els cursos de reciclatge que es consideren necessaris des de l’associació, ja que per a poder fer un bon servici, cal estar actualitzat quant als avanços que es produesquen en relació amb la malaltia i, sobretot, i més encara, com a mitjà per a prevenir la burnout (la síndrome d’esgotament professional) que pogués sorgir de l’exercici de l’activitat.

Quan ja s’haja format el voluntari i sabent de quines persones diposa l’associació, així com dels horaris als quals es compromet, es realitzarà la la consegüent taula d’horaris per a que tots ells puguen accedir-hi.

Entre la documentació que caldrà signar, s’inclou: Contracte de voluntariat i Acord, compromís i confidencialitat.

Amb el suport d’: